ഇവിടെ Prophet Astrology Software 2015 ൻ്റെ സഹായത്താലാണ് 25 പേജ് സമ്പൂർണ ജാതകം തയാറാക്കി 51 രൂപയ്ക്കു വാട്‌സ്ആപ്പിൽ  അയച്ചു തരുന്നത് !
പിന്നെ Astro -Vision Astrology Software ൻ്റെ സഹായത്താൽ 70 പേജുള്ള സമ്പൂർണ ജാതകം 299 /- രൂപയ്ക്കു തയാറാക്കി വാട്‌സ്ആപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു ! COD ആയി കേരളത്തിൽ എവിടെയും  499 /- രൂപയ്ക്കു അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു ! (COD Charge 45 Extra 5 -7 ദിവസം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നു ) 
മുൻ‌കൂർ 499 /-രൂപ ( No Extra Charge ) അയക്കുന്നവർക്കു Speed Post ൽ (2 -4 ദിവസം കൊണ്ട് ലഭിക്കും ) അയക്കുന്നു ! അതോടൊപ്പം ഒരു PDF കോപ്പി വാട്‌സ്ആപ്പിലും അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു !
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക : 9497060728